ประมวลภาพบรรยากาศ "การสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการด้านสติปัญญา ออทิสซึม และผู้บกพร่องทางจิต"

       สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ได้จัดการสัมมนา เรื่อง การสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการด้านสติปัญญา ออทิสซึม และผู้บกพร่องทางจิต โดยนางสาวศิริวรรณ ฟุ่มเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เป็นประธานในพิธีเปิด และจัดการเสวนาในหัวข้อ "ความรู้ความเข้าใจในความพิการของแต่ละประเภท สิทธิอันพึงมีพึงได้" โดยวิทยากรและผู้ทรงวุฒิ ได้แก่

  1. อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
  2. แพทย์หญิงปัทมา ศิริเวช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
  3. นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  4. นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ผู้ดำเนินรายการ

       สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้เกิดขึ้นจากรายการ "Spirit of mind พลังใจไร้ขีด" ซึ่งเป็นรายการที่สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ ทรูวิชั่น มหาวิทยาลยธุรกิจบัณฑิตย์ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และ สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต จัดทำรายการเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มคนพิการด้านสติปัญญา ออทิสซึม และผู้บกพร่องทางจิต มีเป้าหมายส่งเสริมให้กลุ่มคนพิการด้านสติปัญญา ออทิสซึม และผู้บกพร่องทางจิต มีช่องทางในการเข้าถึงรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ทั้งนี้ในการสัมมนาได้จัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ 6 ฐาน เพื่อสร้างพลังใจ และกิจกรรมสัมพันธ์สายใยรัก ให้แก่คนพิการด้านสติปัญญา ออทิสซึม และผู้บกพร่องทางจิต ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข และปิดท้ายด้วยการให้ความรู้แก่ผู้ร่วมเข้าให้รู้จักกับการใช้สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ เพื่อประโยชน์ของตน โดย นายตรี บุญเจือ และ นางสาว กฤติพร ศรียะพันธ์ จากสำนักงาน กสทช. ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2557

-----

BCP TEAM
สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)