กสทช. รุกทำ CSR เพิ่มศักยภาพองค์กร เสริมความเชื่อมั่น“องค์กรระดับประเทศ”จัด Workshop เร่งกำหนดแนวทาง CSR ที่เหมาะสมกับสำนักงาน กสทช.

             

               วันที่ 26-28 ธันวาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เหมาะสมกับสำนักงาน กสทช. ณ โรงแรมดิเอ็มแพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมและประเมินผลการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคมของสำนักงาน กสทช. ให้เกียรติร่วมในการประชุมและนำคณะผู้เข้าร่วมประชุมศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการในพระราชดำริ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงาน กสทช. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องจำนวน กว่า 60 คน

              โดยงานในครั้งนี้ได้จัดขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร และส่งเสริมความเชื่อมั่นในฐานะองค์กรระดับประเทศ ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนองค์กร เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นเตรียมความพร้อมบุคลากร พนักงานและผู้บริหาร เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการดำเนินงาน (CSR in Process) รวมถึงมุ่งสร้างความเข้าใจอันดีต่อสังคมในบทบาทของ กสทช.ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

              โดยในงานได้มี พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ กล่าวเปิดงาน พร้อมแถลงผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ CSR จากนั้นมีการแสดงวิสัยทัศน์ ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมสื่อในยุคหลอมรวม” โดย ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ และยังมีการอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อ “CSR ในบทบาทขององค์กรกำกับดูแล” โดย พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ ,ดร.ตรี บุญเจือ สำนักงาน กสทช.,ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท โทเทิ่ล แอ็คแซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ,ดร.ชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธรรมาภิบาล และ “ทิศทางการพัฒนา CSR ในบริบทโลกและประเทศไทย” โดย ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสำนักงาน กสทช. โดย คณะผู้วิจัย ดร.ชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ และคุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์

              พร้อมกันนั้น ผู้เข้าร่วมประชุม ยังได้เดินทางไป ศึกษาดูงาน ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง เพื่อร่วมรับฟังการบรรยาย ถึง “การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับชาวไทยภูเขา ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (มิติ CSR ในชุมชน: ภาพรวมนโยบายและบริบทการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม) โดย ผู้อำนวยการสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และเจ้าหน้าที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ รวมถึงเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เพื่อการประยุกต์ใช้จริงให้เกิดผลอย่างยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โทร ๐๒ ๒๗๑ ๗๖๐๐ ต่อ ๕๗๓๒ โทรสาร ๐๒ ๒๗๑ ๗๔๐๐ ต่อ ๕๗๓๒