กสทช. จัดงาน การสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ (ด้านสติปัญญา ออทิซึม และผู้บกพร่องทางจิต)

           

            ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช. ) จัดกิจกรรม “การสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ” (ด้านสติปัญญา ออทิซึม และผู้บกพร่องทางจิต) ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

           โดยกิจกรรม “การสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ” (ด้านสติปัญญา ออทิซึม และผู้บกพร่องทางจิต) นี้ สำนักงาน กสทช.ได้จัดมาเป็นครั้งที่2 แล้ว เพื่อส่งเสริมให้คนพิการรู้จักสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการโทรทัศน์ และรู้จกสื่อเพื่อการใช้ประโยชน์สื่อได้อย่างรู้เท่าทัน ทั้งยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างภาคีการทำงานด้านการส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้

           โดยภายในงานมีการเสวนา เพื่อถอดบทเรียนหลังจากที่ได้มีการจัดทำรายการต้นแบบรายการของคนพิการทั้ง 3 กลุ่ม ชื่อ “พลังใจไร้ขีดหรือ Spirit of Mind 2 ซึ่ง รายการ “พลังใจไร้ขีด2 ” ได้เผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 ซึ่งร่างผลิตต้นแบบ โดย สำนักงาน กสทช. และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับสมาคมแต่ละประเภทความพิการ ซึ่งสมาคมเป็นผู้กำหนดทิศทางเนื้อหาและรูปแบบในแต่ละตอน ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการผลิตสื่อ ทั้งในฐานะผู้บริโภคที่มีความเข้าใจ เกิดความตระหนักในสิทธิว่าคนพิการสามารถมีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์จากสื่อได้ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งพัฒนาความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ ให้เกิดการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพความแตกต่างและความหลากหลายของคนในสังคม ด้วยความเข้าใจ และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

สำนักงาน กสทช. ได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งคนพิการ ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนร่วม จะได้เข้าใจสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์ และรู้เท่าทัน สามารถนำกลับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้