สัมมนาเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ตั้งโครงข่ายการส่งสัญญาณการรับชมดิจิตอลทีวี

       เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กสทช. และ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. เข้าร่วมสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ตั้งโครงข่ายการส่งสัญญาณการรับชมดิจิตอลทีวี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้จัดทำเว็บไซต์ บล็อก เพจ หรือ Social Mediaได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิตอลทีวีในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับดิจิตอลทีวีไปยังประชาชน