สำนักงาน กสทช.ร่วมกับ ม.รังสิตดอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

               

               สำนักงาน กสทช. สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์(บส.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

               เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2558 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์(บส.) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ โดยการจัดอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในพื้นที่ ได้เรียนรู้ด้านการผลิตสารคดีตลอดจนกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง และสามารถนำเสนอเรื่องข่าวเกี่ยวกับชาติพันธุ์ได้อย่างถูกต้องต่อสาธารณชน โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

               ภายในงานมีการบรรยายเกี่ยวกับแนวคิด การเขียนบท การตัดต่อ การถ่ายภาพและการใช้เสียงในสารคดีเชิงข่าว รวมถึงเทคนิคการฟัง การสัมภาษณ์ การใช้เสียง และการเปิดหน้า โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากนี้ยังลงมือปฏิบัติฝึกการใช้อุปกรณ์ ลงพื้นที่และควบคุมการผลิตจริงด้วย อีกทั้งในงานยังได้มีกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับดิจิตอลทีวีที่กำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านจากแอนะล็อกเป็นระบบดิจิตอลและการยุติระบบแอนะล็อก แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น