สำนักงาน กสทช. ภาค 2 ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. เขต 2(อุบลราชธานี)และเขต 7(นครราชสีมา) จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตาม MOU ด้านความมั่นคงและด้านการโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเสริมเสร้างความรู้

              ความเข้าใจให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ประกอบการ ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี,อำนาจเจริญ,ยโสธร และมุกดาหาร เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 250 คน ครั้งที่ 2 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องรัตนสุวรรณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 126 คน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม วี วัน โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์ จำนวน 213 คน เข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม หมวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี, ลพบุรี และนครนายก เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน