กสทช. จับมือ ม.รังสิต จัดอบรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า พื้นที่ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่

             สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการกระจายเสียงแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์และฝึกปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ โรงแรม เดอะ ปาร์ค เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

            ภายในงาน เริ่มต้นจาก นายตรี บุญเจือ รักษาการผู้อำนวยการส่วน สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้บรรยายชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายโครงการและกิจกรรม ซึ่งมีตัวแทนชาติพันธุ์และชนเผ่าจากหลากหลายในพื้นที่ภาคเหนือกว่า 12 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ปกาเกอะญอ ลีซู ไตหย่า ลั๊วะ ไทยวน ไตยอง ไทใหญ่ มุสลิม ม้ง ไทเขิน ลาหู่ ไตลื้อ เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีการเสวนาบรรยายหลายหัวข้อจากคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งหัวข้อ “แนวคิดและการเขียนบท สารคดีเชิงข่าว” โดย ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค อาจารย์ปฏินันท์ สันติเมทนีดล เรียนรู้“การถ่ายภาพและการใช้เสียงในสารคดีเชิงข่าว” โดย อาจารย์วรวุฒิ อ่อนน่วม “เทคนิคการฟัง การสัมภาษณ์การใช้เสียง และการเปิดหน้า” โดย โดย อาจารย์พรนภา แก้วลาย และอบรมภาคทฤษฎี “เทคนิคการตัดต่อ การลำดับภาพและการใช้เสียงประกอบ” โดย อาจารย์วาจวิมล เดชเกตุ และตามประเมินผลการทำกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาครัฐพื้นที่ภาคเหนือโดย นางราตรี จุลคีรี สำนักงาน กสทช. ผศ.พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์ ร่วมด้วยตัวแทนผู้ประสานงานชาติพันธุ์พื้นที่ภาคเหนือ

                          ที่มา: http://www2.rsu.ac.th/gallery/Engage-with-government-2015