สำนักงาน กสทช. โดย สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จัดสัมมนาวิชาการ Seminar on Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Era

       สำนักงาน กสทช. โดย สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จัดสัมมนาวิชาการ Seminar on Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Era หรือ สัมมนาการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิตอล ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ สำนักงาน กสทช. ไม่เพียงแต่มีภารกิจในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้บริโภคมิให้ถูกละเมิด หรือถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เท่านั้น แต่ยังมีภารกิจในการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริโภคที่เข้มแข็ง รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มความสามารถของประชาชนในการรู้เท่าทันสื่ออีกด้วย          

       สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมกับภาคีต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) , Media Monitor ภายใต้มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา , สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) , มูลนิธิฟรีดิช เอแบร์ท  และThai Civic Education ซึ่งล้วนเป็นภาคีที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการการขับเคลื่อนการรู้เท่าทันสื่อเพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จัดสัมมนาวิชาการ Seminar on Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Era โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้พนักงาน สำนักงาน กสทช. เครือข่ายภาคประชาชน  สมาคม/มูลนิธิ  สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนางานด้านการรู้เท่าทันสื่อ นักวิชาการ เกิดแนวคิด และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือบทเรียนเรื่องรู้เท่าทันสื่อจากประเทศต่างๆ ทั้งในมุมมองของประเทศฝั่งตะวันตก และเอเชีย ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกัน อันจะกระตุ้นให้เกิดการนำเรื่องรู้เท่าทันสื่อไปปรับใช้ในการดำเนินงานและเป็นแนวทางในการจัดการองค์ความรู้ และขยายแนวคิดในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการรู้เท่าทันสื่อเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลพบว่าในหลายๆ ประเทศ ทางแถบตะวันตก เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฯลฯ ล้วนแต่ทำให้หลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศเหล่านั้นหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและการศึกษาเกี่ยวกับสื่อ รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในสังคมทั่วทุกระดับ การจัดงานสัมมนาวิชาการ MIL ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้เท่าทันสื่อทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ผศ.ดร.ดร. เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการ มีเดียมอนิเตอร์ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์, Alton Grizzle, Communication and Information sector (CI), Dr. Alice Y.L. Lee, Department of Journalism, Hong Kong Baptist University, Hong Kong, Professor Dr. Thomas Bauer, Department of Communication, University of Vienna, Austria, Matthew Johnson, Director of Education, MediaSmarts, Canada, Elsa Bastien, Co-founder of the StreetSchool project, France ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงาน การขับเคลื่อนแนวคิดเรื่องการเท่าทันสื่อได้ นอกจากเวทีเสวนาแล้ว ภายในงานยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่ออีกด้วย ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเวทีสัมมนาวิชาการ MIL ได้ที่ bcp.nbtc.go.th หรือ facebook fanpage ที่ ผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์ กสทช. และติดตามการถ่ายทอดสด ได้ทาง www.nbtc.go.th