กสทช.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก ให้กับ ประชาชน จ. ร้อยเอ็ด

       เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก และจัดทำข้อเสนอการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก และเตรียมความพร้อมให้กับประชาชน ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด

       การประชุมครั้งนี้มี นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดการประชุม โดยในงานมีตัวแทนประชาชน จาก 20 อำเภอ เข้าร่วมประชุม อาทิสื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน ได้รับฟังการบรรยายนำเสนอการจัดทำแผนการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก เรื่อง การเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนกรณีการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก โดย นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล ผู้อำนวยการสำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สำนักงาน กสทช. เรื่อง แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของผู้ประกอบกิจการ และการคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนของการประกอบกิจการ โดย นายกันตชัย ศรีสุคนธ์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) และโครงการความร่วมมือ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแก่ประชาชน ระหว่าง สำนักงาน กสทช. และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา โดย นายมงคล วานิกร จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

       นอกจากนั้น สำนักงาน กสทช. ได้จัดระดมความคิดเห็นจากประชาชนที่เข้าร่วมประชุมความเห็น เพื่อจัดทำข้อเสนอด้านการคุ้มครองผู้บริโภค : กรณีการยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบอนาล็อก ด้วย

       ทั้งนี้ ในวันที่ 19 ธันวาคม นางสาวสุภิญญา (กสทช.) มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าทีจากTPBS ยังได้ลงพื้นที่เปิดเวที สร้างความรู้ ความเข้าใจการยุติแอนะล็อก พร้อมทั้งสาธิตและติดตั้งกล่องและเสาอากาศ ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ดด้วย