กสทช. จัดเวทีส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้บริโภค ภาคใต้

       ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดเวทีส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้บริโภค ระดับภาค (ภาคใต้) ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเทลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วม อาทิ เครือข่ายผู้บริโภค ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตภูมิภาค กสทช.

       โดย การจัดเวทีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายผู้บริโภคที่เข้มแข็ง และสามารถต่อยอดไปสู่การทำงานในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ให้เกิดการทำงานอย่างยั่งยืน ทั้งในส่วนของการรับเรื่องร้องเรียน การติดตามเฝ้าระวัง และการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ โดยความร่วมมือกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสู่การมีส่วนร่วมกับ กสทช. โดยมีการกำหนดจัดเวทีเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคอีสาน ซึ่งจัดขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่16-18 มิถุนายนที่ผ่านมา และครั้งนี้ที่ภาคใต้จัดขึ้นเป็นเวทีที่สอง ครั้งถัดไปเป็น ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ปิดท้ายด้วย ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

       กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการ กสทช. เป็นประธานเปิดงาน และหลังจากนั้นได้มีการนำเสนอ VDO Presentation แนวคิดภาพรวมของงานคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของ กสทช. รวมถึงนำเสนอความคืบหน้า “การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” โดยสำนักงาน กสทช. ซึ่งกลไกวิธีการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีการกำกับดูแลและขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แบ่งเป็น 2 ด้านดังนี้

  1. ด้านการกำกับดูแล เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการปฏิบัติการเชิงรุก ด้วยการคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้รับสื่อที่เหมาะสมด้วยกลไกการกำกับดูแลที่มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพจากการเฝ้าระวัง หรือส่งเสริมให้มีการติดตาม ตรวจสอบการทำงานของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ส่วนเชิงรับให้ประชาชนเข้าถึงกลไกรับเรื่องร้องเรียนอย่างสะดวกจากหลากหลายช่องทาง และการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและโปล่งใส
  2. ด้านการส่งเสริมสิทธิของผู้บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ได้สร้างความตระหนักและตื่นตัวในฐานะพลเมืองและผู้บริโภคสื่อที่มีความเข้มแข็ง รู้เท่าทันและมีส่วนร่วมกับ กสทช.และสื่อวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งการรวมตัวเป็นเครือข่ายเข้มแข็ง ส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงและประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

       จากนั้นได้มีการประชุมกลุ่มย่อย แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น เพื่อให้เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น กระบวนการกลไก และผลการดำเนินการที่ผ่านมา ตลอดจนแนวทางการกำหนดนโยบายและมาตรการปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ เช่น กสทช.ได้คุ้มครองแล้วหรือไม่อย่างไร ข้อเสนอต่อ กสทช. ในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ฯลฯ เพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภค จากนั้นแต่ละกลุ่มได้นำข้อเสนอแนะ ข้อมูลการแลกเปลี่ยนในกลุ่มมานำเสนอผ่านตัวแทนของแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต่อข้อเสนอของเครือข่ายผู้บริโภคฯ

       ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช.ยังได้นำเสนอทิศทางของเศรษฐกิจดิจิตอล ทั้งประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายใหม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิตอล การเปลี่ยนแปลง และทิศทางของงานในอนาคตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่อ เพื่อเป็นข้อมูลทิศทางการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์

       อย่างไรก็ตามในวันสุดท้ายของงาน เพื่อให้เห็นภาพการทำงานร่วมกันของ 3 ภาคส่วน ซึ่งประกอบไปด้วย ภาครัฐ (สำนักงาน กสทช.ส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานคุ้มครองครองผู้บริโภคประจำจังหวัด)  เครือข่ายผู้บริโภค ประชาชน และภาควิชาการ สถาบันการศึกษา ที่หนุนเสริมการสร้างความยั่งยืนในงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในสภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่นการติดตามเฝ้าระวัง การรับเรื่องร้องเรียน การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ และการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ฯลฯ รวมถึงชี้แจงอำนาจหน้าที่ รูปแบบการทำงาน และผลงานของแต่ละภาคส่วน จากตัวแทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ สำนักงาน กสทช. ภูมิภาค 4 สงขลา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา,สำนักคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด,นักวิชาการในพื้นที่ และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้