ผลการถอดบทเรียนการผลิตรายการโทรทัศน์ตามข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบริการเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๘

ไฟล์ที่แนบมาด้วย