กสทช. ร่วมกับ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์กับสถาบันการศึกษาในประเทศ” 36 แห่งทั่วประเทศ

       วันที่18-20 ตุลาคม 2560 สำนักงาน กสทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์กับสถาบันการศึกษาในประเทศ” ซึ่งเป็นตัวแทนจากสถาบันการศึกษาทั้งหมด 36 แห่ง ณ โรงแรมบัดดี้ออเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

       โดย ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี กล่าวว่า ปัจจุบันในยุคสื่อหลอมรวม หรือ Media Convergence ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้ทุกคนเข้าถึงสื่อได้ง่าย มีข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย นอกจากนั้นยังสามารถปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาข่าวสารต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว นั่นหมายความว่า เราทุกคนจะต้องมีทักษะบางอย่าง เพื่อที่จะเป็นผู้รับสื่อที่สามารถใช้ประโยชน์แยกแยะโทษ และมีส่วนร่วมกับสื่อได้อย่างเท่าทัน

       “ สำนักงาน กสทช. ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชนภายใต้ชื่อ “คนทันสื่อ” เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา ได้ออกแบบและจัดกิจกรรมที่เป็นการกระตุ้นให้รู้จักสื่อในรูปแบบต่างๆ สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และมีส่วนร่วมกับสื่อ ได้อย่างรู้เท่าทัน โดยมีสถาบันการศึกษาที่เป็นกลุ่มนำร่อง จำนวน 36 แห่ง เข้าร่วมดำเนินการ ในปี 2559-2560 เพื่อเป็นการยกระดับการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ขึ้น”ผศ. ภักดี กล่าว

       ทั้งนี้ ภายในงาน มีการฉายภาพความประทับใจกับภารกิจ “คนทันสื่อ” ซึ่งเป็นระยะเวลา2 ปี กับ 36 สถาบันทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนหรือบทบาทของแต่ละสถาบันแต่ละพื้นที่ผ่านกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนชุดประสบการณ์ บทเรียนความคิดสร้างสรรค์ และจิตนาการของสถาบันการศึกษาทั้ง 36 แห่งโดยแบ่งกลุ่มตามภูมิภาค 4 กลุ่มได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อร่วมสร้างเป้าหมายใหม่และขยายเครือข่ายสถาบันการศึกษามากขึ้น

       นอกจากนั้นยังมีการบรรยายในหัวข้อแค็ปชั่นเด็ด : สื่อกับมนุษย์ยุคหลอมรวม,วารสารศาสตร์มือถือ: Mobile Journalism โดย คุณพิภพ พานิชภักดิ์ นักวิชาชีพสื่ออิสระ,มุมมอง “รู้เท่าทันสื่อยุคหลอมรวม โดยผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร, ผศ.ดร.ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต,ผศ.ดร.นิษฐาหรุ่นเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และคุณพิภพ พาณิชภักดิ์ นักวิชาชีพสื่ออิสระซึ่งวันสุดท้ายของได้มีการจัดกิจกรรม“Workshop การขับเคลื่อนงาน คนทันสื่อ” ซึ่งตัวแทนแต่ละกลุ่มมีการนำเสนอ แลกเปลี่ยน เสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อร่วมกันเติมเต็มกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานคนทันสื่อ และโมเดลการทำงานเพื่อความยั่งยืนต่อไป