ขอเชิญร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับหลักการกำหนดค่าปรับทางปกครอง กรณีที่ผู้ประกอบกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

       คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ขอเชิญร่วมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับหลักการกำหนดค่าปรับทางปกครอง กรณีที่ผู้ประกอบกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕

       สำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป ร่วมให้ข้อมูลต่อหลักการกำหนดค่าปรับทางปกครอง โดยสามารถนำส่งแบบเสนอข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ในช่องทางดังต่อไปนี้

1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email): tri.b@nbtc.go.th

2) โทรสาร (FAX): ๐๒-๒๗๙-๙๐๔๘-๙

3) ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ นำส่งด้วยตนเอง:

สำนักงาน กสทช. (สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ – บส.)

อาคารเอ็กซิม ชั้น 22 เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)

สำนักงาน กสทช. โทรศัพท์ 0 2271 7600 ต่อ 5744, 5745, ๕๗๔๖

ดาวน์โหลดเอกสาร: ดาวน์โหลดที่นี่