กสทช. จัดอบรม เรื่อง “กิจการกระจายเสียงกับการออกอากาศที่ถูกต้องตามกฎหมาย” ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

       สำนักงาน กสทช. จัดอบรม เรื่อง “กิจการกระจายเสียงกับการออกอากาศที่ถูกต้องตามกฎหมาย” แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 140 คน ในฐานะผู้ประกอบกิจการที่ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับเป็นหน่วยงานแรก ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

       สำนักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากการประกอบกิจการดังกล่าว โดยในส่วนการกำกับดูแลโฆษณามิให้ละเมิดสิทธิและเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค กสทช. ได้มีประกาศกำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะที่เป็นการค้ากำไรเกินควรหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งประกอบด้วยรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย รายการหรือการโฆษณาที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้า โดยหลอกลวงหรือกระทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ รายการโดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือบ่อยครั้งที่เป็นผลให้ผู้บริโภครับชมรายการอย่างไม่ต่อเนื่อง ฯลฯ

       นอกจากจะทำหน้าที่กำกับดูแลการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบเฝ้าระวัง และมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังได้มีการชี้แจง ทำความเข้าใจ ฝึกอบรม เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการฯ ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในของการกำกับดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย สำนักงาน กสทช. ยังได้ร่วมมือกับ อย. ในการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและมีการดำเนินโครงการเฝ้าระวังการกระทำที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยผลการเฝ้าระวัง พบว่า ยังคงมีผู้ประกอบกิจการฯ จำนวนมากที่อาจมีการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบกิจการที่ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ ซึ่งเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดของหน่วยงานภาครัฐเป็นหลักอีกด้วย

       และเพื่อเป็นการความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นการ ป้องปรามในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วย สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดอบรม เรื่อง “กิจการกระจายเสียงกับการออกอากาศที่ถูกต้องตามกฎหมาย” แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้ประกอบกิจการที่ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับเป็นหน่วยงานแรก ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งในการจัดอบรมดังกล่าว ได้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง”และ“การโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไร ให้ถูกกฎหมาย” โดย วิทยากรจาก สำนักงาน กสทช. และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นอกจากนี้ยังได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำผังรายการตามเงื่อนไขการประกอบกิจการ” โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงาน กสทช.

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โทร ๐๒ ๒๗๑ ๗๖๐๐ ต่อ ๕๗๔๔, ๕๗๓๒ หรือ http://bcp.nbtc.go.th