กสทช. มีคำสั่งตักเตือน ช่อง3HD และ บ.จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด ให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฏหมาย

       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (10 ม.ค. 2561) มติที่ประชุม กสทช. ให้มีคำสั่งตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ผู้ให้บริการ ช่อง 3HD และบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด ผู้ให้บริการช่อง ONE ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ผู้ให้บริการช่อง 3HD มีการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ 5 (9) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 โดยอาศัยเครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ตามมาตรา 31 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 โดยมีการออกอากาศรายการในลักษณะที่จัดให้มีข้อความหรือข้อมูล ซึ่งมีขนาดพื้นที่รวมกันเกินหนึ่งในแปดของขนาดพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์ ในวันที่ 1 พ.ย. 2560 ในช่วงเวลา 15.45-17.00 น. อันเป็นการรบกวนการรับชมรายการของผู้บริโภคโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร พร้อมทั้ง มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณา และคำสั่งให้ระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ของบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ช่อง 3HD ให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ระดับชาติ ที่ช่อง 3HD ใช้ในออกอากาศเพื่อทราบ และให้มีหน้าที่ติดตาม กำกับดูแล ไม่ให้ช่อง 3 HD มีการกระทำอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอีก

       ส่วนบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ผู้ให้บริการช่อง ONE ให้ปรับเปลี่ยนการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ รู้ไหมใครโสด จากระดับ ท (รายการที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมทุกวัย) เป็นระดับ น 13 (รายการที่เหมาะสมกับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี ควรได้รับคำแนะนำ) เพื่อให้เป็นไปตามภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. ดังกล่าว พร้อมทั้ง ให้บริษัทฯ แสดงข้อความเตือนขณะออกอากาศรายการ เพื่อให้ผู้ชมได้รับทราบว่าเนื้อหารายการดังกล่าวเป็นเพียงบทบาทสมมติที่ใช้ในการแสดงตามบริบทของรายการเท่านั้น และให้บริษัทฯ ใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอเนื้อหารายการเพื่อไม่ให้มีการเหยียดหยามสตรีในลักษณะที่ให้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือในการยั่วยวนผู้ชาย

ทั้งนี้ หากทั้งสองบริษัทยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม กสทช. มีอำนาจปรับทางปกครองต่อไป