กสทช.ร่วมมือ สมาคมคนหูหนวกฯ จัดอบรม “การสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ (ด้านการได้ยิน)ในการเข้าถึงระบบทีวีดิจิตอล”

       เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย จัดอบรม “การสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ (ด้านการได้ยิน)ในการเข้าถึงระบบทีวีดิจิตอล” ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ โดยมีสมาชิกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 74 คน เข้าร่วมอบรมครั้งนี้

       ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ และ ข้อ ๒๔ กำหนดให้สำนักงาน กสทช. จัดให้มีการประเมินคุณภาพการให้บริการตามที่ผู้รับใบอนุญาตรายงาน โดยให้องค์กรแต่ละประเภทความพิการที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการให้บริการ พร้อมทั้ง กสทช. มีภารกิจด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป จึงได้จัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการในส่วนของรายการประเมินคุณภาพการให้บริการฯ และเพื่อให้คนหูหนวกสามารถเข้าถึงหรือรับรู้ และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ได้อย่างแท้จริง

       ภายในงาน มีการบรรยายในหัวข้อ “ ดิจิตอลทีวีกับคนหูหนวก” โดย นายพิชัย ร่วมภูมิสุข สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สำนักงาน กสทช. รวมถึง มีการเสวนาในหัวข้อต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง อาทิ หัวข้อ “คนหูหนวกกับการเข้าถึง ดิจิตอลทีวี” โดย อ.วิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย,คุณกานต์ อรรถยุกติ อาจารย์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล,คุณจิรภา นิวาตพันธุ์ นักวิชาการอิสระ,คุณสุดารัตน์ เมฆฉาย กรรมการสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย,หัวข้อ “เรื่อง บริการคำบรรยายแทนเสียง” โดย อ.วิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ,อ.ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต,นายตรี บุญเจือ สำนักงาน กสทช., หัวข้อ “เรื่อง บริการล่ามภาษามือ / ต้นแบบรายการภาษามือเต็มจอ” โดย อ.วิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย,อ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช อุปนายกสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย,ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ , นายตรี บุญเจือ สำนักงาน กสทช. ,และ หัวข้อ “ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอ เรื่อง สิทธิการเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ของคนหูหนวก” โดย อ.วิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, นายรุ่งอรัณ วงศ์แก้วมูล ประธานสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ ,นายสามารถ ห้องกระจก ประธาน สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ภาคกลาง,นายพรหมพันธ์ ขันธ์เพ็ชร์ ประธาน สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ภาคใต้,และนายทนงศักดิ์ เขาวงศ์ ประธานสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ