สำนักงาน กสทช ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการศึกษาดูงานด้าน “การรู้เท่าทันสื่อและการคุ้มคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์”

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมี ดร. ตรี บุญเจือ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการ หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ รวมทั้งการรู้เท่าทันสื่อ ณ หอประชุม ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช.