การอบรมการสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสาร ของคนพิการ (ด้านการได้ยิน) ในการเข้าถึงทีวีดิจิตอล

การอบรมการสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ (ด้านการได้ยิน) ในการเข้าถึงทีวีดิจิตอล ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ