การเสวนา "ความหลากหลายทางเพศกับสื่อยุคใหม่ ทำอย่างไรให้พอดี"

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง จัดการเสวนาในหัวข้อ "ความหลากหลายทางเพศกับสื่อยุคใหม่ ทำอย่างไรให้พอดี" โดยมี รศ.ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายนิธิภัทร์ เอื้อวัฒนสกุล ผู้จัดละครวัยแสบสาแหรกขาด ร่วมเสวนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อกลุ่มหลากหลายทางเพศ ให้ไม่ต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศวิถี อัตลักษณ์ และการแสดงออกทางเพศในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี