การรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) “โครงการศึกษาสภาพตลาดและพฤติกรรมของผู้รับชมเพื่อกำหนดนโยบายกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป”

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) จัดการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) “โครงการศึกษาสภาพตลาดและพฤติกรรมของผู้รับชมเพื่อกำหนดนโยบายกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการศึกษาสภาพอุตสาหกรรมและตลาดกิจการโทรทัศน์ที่สะท้อนสภาวการณ์และกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในอนาคต ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.