โครงการเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าถึง เข้าใจและรู้เท่าทันสื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562

โครงการเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าถึง เข้าใจและรู้เท่าทันสื่อ ในการบริโภคสื่อโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงจังหวัดจันทบุรี วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี