กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานฯ พื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 13-14 มี.ค. 63