ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมการเป็นล่ามภาษามือฯ รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมการเป็นล่ามภาษามือสาหรับการให้บริการโทรทัศน์
(Training for Television Sign Language Interpreter)
จำนวน 72 ชั่วโมง รุ่นที่ 2

ไฟล์ที่แนบมาด้วย