สขค. จับมือ กสทช. กำกับดูแลกิจการแข่งขันทางการค้า เสรี เป็นธรรม

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.63 ที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการกำกับดูแลการแข่งขันในธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยนายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กับ นายไตรรัตน์ วิริยศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า และ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ร่วมเป็นสักขีพยาน
.
วัตถุประสงค์หลักของการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง สขค. และ กสทช. ทึ่ได้จัดทำขึ้นในครั้งนี้ ได้ตกลงร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการแข่งขันในธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกิจเฉพาะที่อยู่ในการกำกับดูแลของ กสทช. โดยตรงมีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ 1.เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าในธุรกิจ ระหว่าง สขค.กับสำนักงาน กสทช. 2.เพื่อให้การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและคล่องตัว ทันต่อพัฒนาการของรูปแบบและพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และ 3.เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า สู่บุคลากรของทั้งสองหน่วยงานและผู้ประกอบธุรกิจในธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
.
สำหรับแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือดังกล่าว มีกิจกรรมหลักๆ เช่น ความร่วมมือด้านการประสานนโยบายของผู้บริหารระดับสูงและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติร่วมกันทั้งสองหน่วยงาน การบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าเกิดประสิทธิภาพ เพื่อกำหนดแนวนโยบายในการกำกับดูแลด้านการแข่งขันทางการค้าในกลุ่มธุรกิจกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมร่วมกัน รวมถึงความร่วมมือด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า นอกจากการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีกิจกรรมการเสวนา เรื่อง "ภูมิทัศน์การแข่งขันและการกำกับดูแลยุคดิจิทัล" โดยได้รับเกียรติจากกรรมการจากหน่วยงานทั้ง 2 ฝ่าย ได้แก่ ผศ.ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล กรรมการการแข่งขันทางการค้า และ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภษ์นันท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในภาคเอกชนอีก 2 ท่าน ประกอบด้วย นายจิตชาย มุสิกบุตร หัวหน้าสายงานบริหารด้านกฎหมาย บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (กลุ่มอินทัช) และ นางสาวษมาธา มาสะกี ทนายความหุ้นส่วน สำนักงานกฎหมาย DLA Piper โดยมี ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย