สำนักงาน กสทช. จัดการอบรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์

วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2563 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้จัดการอบรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชองคนพิการในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจกอล์ฟ สปา จังหวัดเพชรบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในกระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาและเพิ่มความสามารถของคนพิการในการรู้เท่าทันสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรม “คนหูหนวก รู้เรื่องสื่อ” การฝึกปฏิบัติด้านการผลิตสื่อ และการถอดบทเรียนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัน์ และการรู้เท่าทันสื่อ ร่วมกับ ชมรมคนหูหนวกสีรุ้ง