การอบรมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 1 - 2 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้กำหนด จัดอบรมเพื่อสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ณ โรงแรมนิวซีซันสแควร์ จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อให้เกิดความตื่นตัว รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคสื่อ อีกทั้งเพื่อพัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค ในพื้นที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเครือข่ายผู้บริโภคในทุกภูมิภาค ประกอบด้วย กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มครู อาจารย์/นักวิชาการ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่และประชาชนที่สนใจ