จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของผู้นำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการวิทยุ-โทรทัศน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของผู้นำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการวิทยุ-โทรทัศน์ ณ โรงแรม เดอะพรรณราย จังหวัดอุดรธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ทั้งในด้านการเฝ้าระวัง ร้องเรียน และเสนอแนะนโยบาย รวมทั้งเชื่อมโยงกับภาคีองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เกิดความ ตื่นตัว รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึความสำคัญของสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคสื่อ ในพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ ๕ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย เครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ  เครือข่ายนักวิชาการ เครือข่ายนักเรียน เครือข่ายภาครัฐ นิสิต นักศึกษา ประมาณ ๔๐ คน