การประชุมถอดบทเรียนการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ภาคตะวันออกผ่านทางออนไลน์

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕'๖๔ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จัดการประชุมถอตบทเรียนการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ภาคตะวันออกผ่านทางออนไลน์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมให้ผู้แทนเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ดำเนินการขยายผลความรู้ ความเข้าใจไปยังผู้บริโภค ทั้งในด้านการเฝ้าระวังร้องเรียน และเสนอแนะนโยบาย รวมทั้งเชื่อมโยงกับภาคีองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เกิดความ ตื่นตัว รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคสื่อ

โตยมีผู้เข้าร่วม ประมาณ 1๐๐ คน
สรุปผลการเฝ้าระวังการออกอากาศในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 – เมษายน 2564 โดยเฝ้าระวังด้านวิทยุ พบการกระทำผิดเข้าข่ายผิดกฎหมาย จำนวน ๔ รายการ โดยพบการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ด้านการโฆษณาที่ไม่เหมาะสม จำนวน ๓ ครั้ง และด้านการกระทำที่เอาเปรียบผู้บริโภค จำนวน ๑ ครั้ง