วีดิทัศน์การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพฯและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ภาคเหนือ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของผู้นำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการวิทยุ-โทรทัศน์
โครงการพัฒนาความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ภาคเหนือ)
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ibis 4 ชั้น 8
ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ จังหวัดเชียงใหม่