สิทธิการเข้าถึงสื่อของทุกกลุ่ม

  • 81. เด็กและเยาวชนควรบริโภคสื่ออย่างไร
    81. เด็กและเยาวชนควรบริโภคสื่ออย่างไร
           เด็กส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่หน้าจอทีวีวันละหลายๆ ชั่วโมง ดังนั้นรายการโทรทัศน์จึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อค่านิยมและความประพฤติของเด็ก การเลือกรายการที่ดีเหมาะสมตามวัย จะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมสังคมและพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก ในทางกลับกันหา...
    Jan 30.2017