รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

 • 1. กนกวรรณ จันทรเกษม
 • 2. กอบแก้ว คุตตวัช
 • 3. กาญจนา วิชาผง
 • 4. กำธร บุญเจริญ
 • 5. ขวัญมนัส พูลมิน
 • 6. คำเจน แดงสวัสดิ์
 • 7. จงรักษ์ ศรีใส
 • 8. จักรกฤษ ดอกกะถิน
 • 9. จักรกฤษณ์ ทองอุทัย
 • 10. จันทร์เพ็ญ เจริญมี
 • 11. จินดา ธรรมา
 • 12. ฉลาด ทองใบ
 • 13. ชวัลณัฏฐ์ ปรัชฌวิทยากร
 • 14. ชัยณรงค์ ฉิมชูใจ
 • 15. ชุลีพร แซ่โหงว