รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

 • 1. กชพร ผิวผ่อง
 • 2. กตัญญุตา ยาปัน
 • 3. กรรณิกา คำเมืองแสน
 • 4. กฤตณุ ก่อเกียรติเถกิง
 • 5. กฤษฎ์ ดงเชียงใหม่
 • 6. กาญจนา ภานนท์
 • 7. กิตติ ศิริอมรพรรณ
 • 8. กิตติมา ทานกรณ์หา
 • 9. คม ราชสีมา
 • 10. คมสัน ชัยอมรนุกูล
 • 11. ครีม โคตรชมพู
 • 12. คำยุ สาอ่อน
 • 13. คุณวุฒิ บริบูรณ์รัตน์
 • 14. ค้ำ วิชาพูล
 • 15. งามนิต ผาดจันทร์