รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

 • 1. กนกกร โรจนวรรณ์
 • 2. กนกภรณ์ รักเขียว
 • 3. กมลวรรณ จิตหว้า
 • 4. ขนิษฐา รักเขียว
 • 5. ขวัญตา กล่องดี
 • 6. จ.ส.อ.สรรเสริญ คำเหล็ก
 • 7. จงจิต จูเล่งเส้ง
 • 8. จงรักษ์ กองโล่
 • 9. จงใจ ปานซัง
 • 10. จันทยา ช่วยเพ็ง
 • 11. จันทร์จิรา ชายหมัด
 • 12. จันทร์เพ็ญ ธุยันต์
 • 13. ชาติชาย อาจณรงค์
 • 14. ชาลี สนิทเปรม
 • 15. ชิษณุพงศ์ มุสิกสาร