รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

  • 1. นางสมนึก เทพธรรม
  • 2. นายณัฐวุฒิ เป็นสุข
  • 3. นางขวัญเมือง เรียนผง
  • 4. น.ส.พานิช เพชรแก้ว
  • 5. น.ส.สุพรรณษา จันทร์ไทย
  • 6. น.ส.ขวัญ พรมแก้ว