• 1. ด.ช.ถิรวัฒน์ งิ้วโสม
  • 2. นายวิษณุ ไชยชมภู
  • 3. นายประหยัดทรัพย์ นามทะมาต
  • 4. นายพินิจ ไตรโยธี
  • 5. นางโฆษก โคต่อเนตร