รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

  • 1. นางวันเพ็ญ จันทร์ปุ่ม
  • 2. นางจีรวรรณ จันทร์เลิศ
  • 3. น.ส.ประภาภรณ์ โคตรลือชา
  • 4. นางบุญขัน ชาวดงบัง
  • 5. ด.ญ.กิตติมา ศรีมุกดา