• 1. ว่าที่ร.ต.สมโภชน์ ดาศรี
  • 2. น.ส.วิภาวรรณ ขันหนองโพธิ์
  • 3. นายรัฐพงษ์ ดาศรี