รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

  • 1. นาย ยุทธพัทธ์ พรพชรเดช
  • 2. อ. ไวยิ่ง ทองบือ
  • 3. น.ส. หทัยภัทร ทองบือ
  • 4. นาย นวพล คีรีรักษ์กุล
  • 5. นายชัยยศ ตระกูลรุ่งอำไพ
  • 6. นายพรชัย จันทรตระการ
  • 7. อ. บุญจันทร์ จันหม้อ