• 1. น.ส. อาทิ จรัญเต๋
  • 2. นาย ธนภพ สหเจริญชัย
  • 3. นาย ชาตรี สหเจริญชัย
  • 4. นาย วีระ แซ่จาง
  • 5. นาย วิโรจน์ แซ่กือ
  • 6. นาย เกิด พนากำเนิด