รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

  • 1. น.ส. รามัยดา ฐานะนิธิกร
  • 2. นาย อนุสรณ์ ธำรงปิยกิจ
  • 3. นาย กรรชัย มุนินคำ
  • 4. นาง ยุพิน จันตา
  • 5. นาง ศิริมล ประจักษ์พนา
  • 6. นาย วิชัย จันตา
  • 7. นาย มังกร แก้วป้อม