รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

 • 1. นายโสรส ประโมงกิจ
 • 2. น.ส.กานดา ประโมงกิจ
 • 3. นายอทิพร ประโมงกิจ
 • 4. นายพัชรพล ประโมงกิจ
 • 5. นายสุวิภา ประโมงกิจ
 • 6. นายพลวัฒน์ ประโมงกิจ
 • 7. น.ส.ย้าปก ประโมงกิจ
 • 8. น.ส.สุธา ประโมงกิจ
 • 9. นายวิฑูรย์ ประโมงกิจ
 • 10. น.ส.อีลอย หาญทะเล
 • 11. นายเอกชัย ประโมงกิจ
 • 12. น.ส.วนิดา ประโมงกิจ
 • 13. น.ส.ชุติมน ประโมงกิจ
 • 14. น.ส.วรรณา ทะเลลึก
 • 15. นายจิตติ ประโมงกิจ