รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

  • 1. น.ส.สีดา แสงจันทร์
  • 2. น.ส.รสิตา ซุ่ยยัง
  • 3. น.ส.ดารารัตน์ กล้าศึก
  • 4. น.ส.แมว ทวีศักดิ์
  • 5. นายวิชัย แสงอรุณ