ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน "นิทรรศการและกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ" @ เชียงใหม่

ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นี้ มาเป็นผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ที่รู้เท่าทันด้วยกันที่ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ๑๑.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. นิทรรศการและกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ
Jan 30.2017
share

ขอเชิญร่วมงานเสวนา “เสรีภาพสื่อ VS การใช้กฎหมายกำกับดูแล” วันที่ 10 ตค.นี้

Jan 30.2017
share
ขอเชิญร่วมเสวนา “เสรีภาพสื่อ VS การใช้กฎหมายกำกับดูแล” โดย คุณสุภิญญา กลางณรงค กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ น.

การสัมมนา เรื่อง "กสทช. กับนโยบายการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน : กรณีสื่อวิทยุ"

Jan 30.2017
share
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง "กสทช. กับนโยบายการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน : กรณีสื่อวิทยุ" ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “กสทช. กับนโยบายการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน : กรณีสื่อวิทยุ

Jan 30.2017
share
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “กสทช. กับนโยบายการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน : กรณีสื่อวิทยุ”

กสทช. เคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์

Jan 30.2017
share
กสทช. สุภิญญาฯ เปิดเวทีปฏิบัติภารกิจเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ พร้อมแจงผลการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ หลายด้าน วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖)

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ....

Jan 30.2017
share
ด้วย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. .... เมื่อคราวการประชุม กสทช.

การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...

Jan 30.2017
share
ด้วยคณะ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช.