ข่าวประชาสัมพันธ์

กสทช. เคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์

กสทช. สุภิญญาฯ เปิดเวทีปฏิบัติภารกิจเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ พร้อมแจงผลการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ หลายด้าน วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖)
Jan 30.2017
share

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ....

Jan 30.2017
share
ด้วย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. .... เมื่อคราวการประชุม กสทช.

การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...

Jan 30.2017
share
ด้วยคณะ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช.

สำนักงาน กสทช. สนับสนุน ปภ.จังหวัดตั้งศูนย์สื่อสารในพื้นที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วม พร้อมส่งรถสื่อสารฉุกเฉินออกสนับสนุนสัญญาณไวไฟสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Jan 24.2017
share
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ได้ทวี

สุภิญญาเตรียมเปิดเวทีจัดทำแผนเยียวยาที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายกรณีทรูยกเลิก HBO 6 ช่อง

Jan 24.2017
share
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า หลังจากบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ยกเลิกการให้บริการ 6 ช่องรายการ

ตารางรายงานผลการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้ และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์

Jan 24.2017
share
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร