กิจกรรมที่ผ่านมา

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการรู้เท่าทันและการใช้ประโยชน์จากสื่อให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

เมื่อวัน พุธ ที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-17.00 น. ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Feb 02.2017
share

สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมกับสำนักงาน กสทช. ภาค 3 ลำปาง จัดกิจกรรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ขึ้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

Feb 02.2017
share
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)และสำนักงาน กสทช. ภาค 3 ที่จังหวัด ลำปาง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสื่อวิทยุ

สัมมนาเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ตั้งโครงข่ายการส่งสัญญาณการรับชมดิจิตอลทีวี

Feb 02.2017
share
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กสทช. และ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. เข้าร่วมสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ตั้งโครงข่าย

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ กสทช. ระดมความคิดเห็นการจัดให้มีกลไกการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้รับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน์

Feb 02.2017
share
กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นประธานการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น ในการจัดทำร่างหลักเกณฑ์

กสทช.จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “โฆษณาอย่างไร ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค”

Feb 02.2017
share
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑o เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “โฆษณาอย่างไร

กสทช. รวมพลัง “ฅ ทันสื่อ”

Feb 01.2017
share
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดย สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย

กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ (คน ทัน สื่อ)

Feb 01.2017
share
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. พร้อมด้วย สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการรู้เท่าทัน