หัวข้อ : โทรทัศน์กับคนพิการ

1. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ SL ในกิจการโทรทัศน์ ?

2. Closed caption และ Open Caption เป็นบริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสำหรับคนพิการประเภทใด

3. เทคโนโลยีการบริการอะไรบ้างที่สามารถช่วยให้คนพิการทางการได้ยินและการมองเห็นเข้าถึงสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ได้

4. Open Caption แตกต่างกับ Close Caption (CC) อย่างไร ?

5. อะไรคือข้อจำกัดที่ทำให้ทุกคนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันได้