หัวข้อ : Rating รายการโทรทัศน์

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์

2. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ ช่วงเวลารายการสร้างสรรค์สังคม/รายการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ควรต้องมีอย่างน้อยวันละ

3. การจัดระดับความเหมาะสมของรายการในระดับ “น” มีความหมายว่าอะไร ?

4. “น.18” คือ รายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรง

5. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวถึง รายการในระดับ “ฉ” (เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่ อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม ควา