หัวข้อ : การโฆษณาสินค้าหรือบริการ

1. ข้อใดในต่อไปนี้คือลักษณะ ของ สปอนเซอร์ซิพ (Sponsorship) ?

2. Product Tie-in คืออะไร ?

3. ข้อใดคือ Product Placement ?

4. โฆษณาแบบใด ที่ผู้บริโภคสามารถหลีกเลี่ยงการรับชมได้มากที่สุด ?

5. หลักวิธีคิดใดที่คุณคิดว่าดีที่สุดถ้าหากพบเจอโฆษณา (Advertising, Sponsorship, Product (tie-in)และ Product Placement) ?