หัวข้อ : คุณรู้เท่าทันสื่อแค่ไหน ?

1. การรู้เท่าทันสื่อ คืออะไร ?

2. ทำไมเราต้อง รู้เท่าทันสื่อ ?

3. ทุกข้อต่อไปนี้คือ “คำถามรู้เท่าทันสื่อ” ยกเว้นข้อใด

4. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ

5. บุคคลใดต่อไปนี้ เป็นผู้ที่รู้เท่าทันสื่อ