หัวข้อ : กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค กสทช.

1. จุดเริ่มต้นของการปฏิรูปสื่อ เกิดเมื่อใด

2. ปีใด ที่เกิด คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 60 มีหลักการสำคัญอะไรบ้าง

4. กรอบการทำงานของ กสทช. ด้านวิทยุ-โทรทัศน์ มีอะไรบ้าง

5. กฎหมายไม่อนุญาตให้ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ออกอากาศเนื้อหารายการ แบบใดบ้าง

6. ข้อใดไม่ใช่ ข้อกำหนดในการจัดทำผังรายการของสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ที่ผู้บริโภคควรรู้

7. ข้อใดไม่ใช่ ลักษณะรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะประกาศผังรายการฯ ข้อ6

8. ข้อใดไม่ใช่การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

9. กฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงรายการโทรทัศน์ของคนพิการ กำหนดให้มีบริการอะไรบ้าง

10. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ที่เกี่ยวข้องกับ สื่อวิทยุ – โทรทัศน์

11. โฆษณา "ครีมหน้าขาว" เกี่ยวข้องกับกฎหมายข้อใด

12. โฆษณา "เหล้าและเบียร์" ถูกควบคุมด้วย กฎหมายใด

13. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นกฎหมายที่ กสทช. มีหน้าที่ต้องดูแล

14. กำหนดเวลาในการออกอากาศ "เพลงชาติไทย" ตามประกาศผังรายการฯ ข้อ 9 จะต้องออกอากาศในช่วงเวลาใด

15. ประกาศว่าด้วยผังรายการฯ กำหนดให้สถานีต้องประกาศชื่อช่องรายการ ในช่วงเวลาใด